เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

นักท่องเที่ยวสามารถจองทัวร์ได้โดยตรงกับบริษัททัวร์ของภูฏานหรือผ่านทางตัวแทนบริษัททัวร์ต่างประเทศ

รัฐบาลภูฏานได้กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับแพคเกจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต้องชำระเป็นยูเอสดอลล่าห์ก่อนเดินทางถึงประเทศภูฏาน ตามอัตราดังนี้

  • $250 US ต่อคนต่อคืนในช่วงเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กันยายน ตุลาคม

พฤศจิกายน

–        $200 US  ต่อคนต่อคืนในช่วงเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ธันวาคม

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าภาษีรวมถึงค่าบริการเข้าประทศ ( Royalty Fee )
  • ที่พักระดับมาตรฐาน
  • อาหารทุกมื้อ
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต
  • ค่ายานพาหนะ และ เดินทาง
  • อุปกรณ์แคมป์ปิ้งและการขนย้ายสำหรับทัวร์เดินป่า

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและแพคเกจสามารถหาเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวภูฏาน  www.tourism.gov.bt