เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

อัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พักระดับมาตรฐาน 3 ดาว ( 4 และ 5 ดาว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น )
 • อาหารทุกมื้อ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต ตลอดการเดินทาง
 • ค่ายานพาหนะ และ เดินทาง ( ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน )
 • อุปกรณ์แคมป์ปิ้งและการขนย้ายสำหรับทัวร์เดินป่า
 • ค่าภาษี และ บริการ ในประเทศภูฏาน
 • ค่า Royalty Fee $65. ซึ่งรายได้ส่วนนี้ รัฐบาลจะนำไปบำรุงด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรี รวมทั้งสาธารณูปโภค ต่างๆ ของประเทศ

อัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน คิดราคาเท่ากับคณะทัวร์ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป จะมีอัตราดังนี้

·       USD $200 ต่อคน ต่อคืน ในเดือน มกราคม , กุมภาพันธ์ ,มิถุนายน ,กรกฎาคม สิงหาคม และ ธันวาคม.

·       USD $250 ต่อคน ต่อคืน ในเดือน มีนาคม เมษายน  พฤษภาคม กันยายน ตุลาคม และ พฤศจิกายน

อัตราค่าบริการจะคิดต่อนักท่องเที่ยวต่อคนต่อคืนที่พำนักในประเทศภูฏาน

รายชื่อของโรงแรมที่พักที่ได้รับการยอมรับจากการท่องเที่ยวจะอยู่ใน  เว็บไซต์นี้ ถ้าโรงแรมใดไม่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์แสดงว่าไม่ได้มาตราฐานที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำไว้สำหรับการมาท่องเที่ยวภูฏาน นักท่องเที่ยวต้องชำระเป็นเงิน USD ก่อนเดินทางมาถึงประเทศภูฏาน

 1. การเดินทางมาถึงล่าช้ากว่ากำหนด: จะไม่มีการเก็บเพิ่มขึ้นสำหรับการเดินทางมาถึงและเดินทางออกนอกประเทศล่าช้ากว่ากำหนด โดยเกิดขึ้นจาก สภาพอากาศที่ทำให้เที่ยวบินล่าช้า หรือถนนถูกปิด แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร และ ค่าบริการต่างๆเองขอแนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางไว้ล่วงหน้า

b.  ค่าบริการเพิ่ม: นักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน หรือน้อยกว่า จะต้องจ่ายส่วนต่างค่าบริการเพิ่ม จากอัตราค่าบริการขั้นต่ำรายวัน ดังนี้

·       เดินทางท่านเดียว เพิ่ม  US$ 40 ต่อคืน

 • เดินทาง 2 ท่านพร้อมกัน US$ 30 ต่อคน ต่อคืน
  1. อัตราส่วนลด: เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ รับบาลไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าวีซ่า  USD 40
 • เด็ก อายุ ระหว่าง 5 – 12 ขวบ ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน
 • นักเรียน นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา และมีอายุต่ำกว่า 25 ปี และมีบัตรนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาจะได้รับส่วนลด 25% อัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะ มากกว่า 11 คน จะได้ส่วนลด 50% อัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน สำหรับคนที่ 11 และได้ฟรี 1 คนสำหรับคณะที่มากกว่า 16 คน
 • ถ้าอยู่เกิน 8 คืนขึ้นไป จะมีส่วนลด 50% สำหรับค่า ROYALTY และตั้งแต่ คืนที่ 14 เป็นต้นไปจะไม่มีการเก็บค่า ROYALTY
 • นักท่องเที่ยวจะได้รับการยกเว้นการเก็บค่า ROYALTY ในคืนแรกที่มาพัก และ คืนที่รอเดินทางกลับที่ เมือง พุนโชลิง, ซาปัง และ ซัมกรุป ชองกา

หมายเหตุเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ขวบ จะไม่นำมาคิดใน ส่วนลดของหมู่คณะ หรือการยกเว้นการเก็บค่า และส่วนลดของค่า ROYALTY   เด็ก 5 ขวบขึ้นไป และ นักเรียน นักศึกษา จะไม่มีการลดเพิ่ม หรือนำมาคิดจากการอยู่เกิน 8 หรือ 14 วัน

d.  การโอนและชำระค่าใช้จ่าย: ก่อนเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวภูฏาน ท่านจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนโดยการโอนค่าใช้จ่ายไปที่การท่องเที่ยวภูฏาน

ท่านต้องโอนเงินตามจำนวนที่เรียกเก้บจากบริษัททัวร์ รวมทั้งค่าวีซ่า USD 40 เข้าไปที่ Bhutan National Bank ผ่านทางธนาคารส่งไปในนามบริษัททัวร์ที่ท่านติดต่อและส่งใบโอนเงินให้กับบริษัททัวร์ของ