เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวภูฏาน

เว็บไซต์ ภาษาไทย

โซริค ชูซอม: งานช่าง 13 หมู่ของภูฏานเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการฝึกฝนและสืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยท่าน เกลเซ เทนซิน รับเก ซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศท่านที่ 4 ในยุคก่อนมีกษัตริย์